Hand Book of KCSR Rules - MahitiLok

Information World


Hand Book of KCSR Rules

You might be interested in:

Title :-Hand Book of KCSR Rules
File Type :-Hand Book
File Language :-Kannada
Which Department :-All
State :-karnataka
Published Date :-09-06-2018
File Format :- pdf
File Size :- 1MB
Number of Pages :-78
Scanned Copy :- yes
Editable Text :- No
Copy Text :- no
Print Enable :- Yes
Quality :- high
File size Reduced :- no
Password Protected :- No
Password Encrypted:- no
Image File Available :- yes
File View Available :- Yes
Download Link Available :- yes
Cost :- No Cost(Free)
Personal use only


# For Download KCSR Book in PDF

CLICK HERE

1 comment

  1. ನಾನು ೧೭-೦೯-೨೦೦೦ ರಂದು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾದಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಣೆ ಮಾಡತಾ ಇರುತ್ತೆನೆ.ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವದಿಯೂ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿದರಿಂದಾ ಸರಕಾರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ೨೩-೧೨ ೨೦೧೪ ರಂದು ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವದಿಯು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ ಆದೇಶದ‌ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ಇವರು ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷರ್ಥ ಅವದಿಯನ್ನು ಘೂಷಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಗ ನನಗೆ ೪ ವಾಷೀಕ ವೇತನ ಬಂಡ್ತಿ ಹೂರತು ಪಡೀಸಿ ಇಲ್ಲಿವೆರೆಗೆ ಯಾವ ವೇತನ ಬಂಡ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎರಡು ದಂಡನಾ ೨೦೦೮.ಒಂದು .ಎರಡು ೨೦೦೯ ರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ೬ ವಾಷೀಕ ವೇತನ ಬಂಡ್ತಿಗಳುನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಲು ಆದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತ್ತವೆ . ಆದರಿಂದಾ ಇಗ ನನಗೆ ೨೦೦೪ ರಿಂದಾ ೨೦೨೧ ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವೇತನ ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ೨೦೦೪ ರಿಂದಾ ೨೦೧೪ ವರಗೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನೀಡಬಹುದೆ .ಮತ್ತು ೨೦೧೪ ರಿಂದಾ ೨೦೨೧ ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅರಿಯ್ಸ ಬರುತ್ತೆ .ಹಾಗೂ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮುಂಬಂಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತನೆ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ

    ReplyDelete


EmoticonEmoticon

ADS TOP ARTICLES

ADS MIDLE ARTICLES 1

DOWNLOAD LINK IN MIDLE ARTICLE

ADS BOTTOM ARTICLES

Subscribe to Our Newsletter